Dva se draga

Tekst:                                                                              ...